Špedicija Beograd

LOKACIJE
Špedicija je organizacija isporuke robe, odnosno otpreme i dopreme robe kupcu, na najefikasniji i najsigurniji način. Međunarodna špedicija predstavlja privrednu delatnost koja doprinosi efikasnoj realizaciji spoljnotrgovinskog posla. Začeci savremene špedicije prate razvoj trgovine. Venecijanski su trgovci nekada, nakon ugovorene prodaje robe, poveravali isporuku robe posrednicima, koji su naplaćivali izvršene usluge. Tako se, vremenom, špedicija izdvojila kao zasebna delatnost, čija je osnovna funkcija organizovanje otpreme i dopreme robe do kupca. Špediteri i kreditiraju svoje nalogodavce - trgovce, u pogledu troškova prilikom otpreme robe. Špedicija se kao samostalna delatnost izdvaja u XIX veku, čime se daje naročiti doprinos razvoju međunarodne trgovine. U XX veku špediteri postaju odlični poznavaoci prilika na tržištu usluga prevoza, osiguranja i ostalih usluga prilikom otpreme robe. Oni prate carinske i druge propise u vezi sa međunarodnom trgovinom. Špediterska preduzeća se udružuju u nacionalna udruženja špeditera, koja donose opšte uslove poslovanja u cilju regulisanja pravnog i ekonomskog položaja špedicije.
Back to Top